Din første ProWhitening tannbleking 
Gled deg til du mottar våre strips i postkassen!

1. Ved kjøp får du første pakke med ProWhitening (1 strips) gratis, du betaler kun 39kr i fraktkostnader.

2. Ved bestilling blir du abonnement uten bindingstid på ProWhitening. Hver måned får du en ProWhitening (14 strips). Du betaler kun 349kr + 39kr i frakt, totalt 388kr pr mnd.

3. Du kan enkelt stanse eller endre abonnementet når du selv ønsker det ved å kontakte oss på  kontakt@ProWhitening.no . Vi har ingen bindingstid og er her for deg.

Generelle Salgsbetingelser Halob AS

1. Avtalen

Vi selger ulike produktet innen helse, kosmetikk og personlig hygiene. Produktene selges både som enkeltkjøp eller som løpende abonnement i henhold til valgt leveringsintervall. Vi har ingen kjøpsforpliktelser eller bindingstid.

Avtalen gjelder for de opplysningene som fremkommer på nettsiden ved bestilling samt i disse avtale vilkår.

2. Definisjon av partene i avtalen

«Selger» er: Halob AS
Org. nr.: 919 194 405
Adresse: Hegrenesveien 2, 5042 Bergen
E-post: kundeservice@prowhitening.no
«Kjøper» er den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen.
Navn på Kjøper vil fremgå av ordrebekreftelsen. Kjøper er i det følgende også benevnt som «du», «deg», «din» eller «ditt».
«Tjenesten» referer til abonnementstjenesten.
«Produktet» er varen som leveres enten som enkeltkjøp eller i abonnementstjenesten.

Kontaktinformasjon kundeservice
E-post: kundeservice@prowhitening.no
Post: ProWhitening.no, Pb. 19, 4855 Froland.

Lager og returadresse:

ProWhitening.no, Pb. 19, 4855 Froland 

3. Abonnement, varighet og oppsigelse

Avtalen er bindende for begge parter når bestilling er mottatt av Selger. Når bestilling er mottatt sender Selger per e-post ordrebekreftelse til Kjøper som viser bestilte Produkt(er), pris og leveringsintervall. Kjøper må kontrollere ordrebekreftelsen, og straks gi Selger beskjed dersom ordrebekreftelsen ikke samsvarer med bestillingen. Vedlagt ordrebekreftelsen følger disse avtalevilkår, angreskjema og opplysningsskjema om angrerett.

Avtalevilkårene kan være gjenstand for endringer ved særlige behov og/eller offentlige endringer eller pålegg. Avtalen innebærer at du aksepterer oppdaterte/endrede avtalevilkår. Nye avtalevilkår vil bli kunngjort på Selgers nettside og/eller vedlagt din neste levering. 

5. Ekstra kjøpstrygghet

Du kan når som helst ta kontakt med kundeservice for å avtale pause, endre eller skreddersy ditt abonnement. Vi er her for deg.

6. Levering

Levering av Produkt skjer per brevpost direkte til postkassen. Normalt vil du motta Produkt ved første forsendelse innen 3-5 virkedager fra bestilling, og senest innen 20 dager etter bestilling. Etterfølgende Produkt vil sendes på datoen ditt betalingskort belastet, pluss/minus 10 dager avhengig av postgang.

7. Angrerett

Du har rett til å gå fra denne avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. Angrefristen utløper 14 dager etter den dag du eller en annen tredjemann enn transportøren, som du har utpekt, får den første Produkt i Tjenesten i fysisk besittelse.

For å kunne bruke angreretten må du underrette oss:
E-post: kontakt@prowhitening.no

Post: ProWhitening.no att; Halob AS, Hegrenesveien 2, 5042 Bergen.

på en utvetydig måte om din beslutning om å gå fra avtalen (f.eks. i et brev sendt med post, telefaks eller e-post). Du kan benytte standardisert angrerettskjema, som vil følge med ordrebekreftelsen du får per e-post.

For å overholde angrefristen er det tilstrekkelig at du sender meldingen om at du vil bruke angreretten før angrefristen utløper.

Dersom du går fra denne avtalen, skal vi kreditere betalt beløp, herunder leveringskostnadene (med unntak av tilleggskostnader som følge av at du har valgt en annen type levering enn den billigste typen standardlevering vil tilbyr), uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag vi mottar melding om din beslutning om å gå fra denne avtalen.

Vi foretar tilbakebetalingen med samme betalingsmiddel som du benyttet ved den opprinnelige transaksjonen med mindre du uttrykkelig har avtalt noe annet med oss.

I alle tilfeller vil du ikke bli pålagt noe gebyr som følge av tilbakebetalingen.

Vi kan holde tilbake tilbakebetalingen til vi har fått Produkt(er) tilbake, eller til du har lagt fram dokumentasjon på at Produkt(er) er sendt tilbake, eller til det av disse tidspunktene som inntreffer først.

Du må returnere Produkt(er) eller levere dem til oss, uten unødig opphold og i alle tilfeller senest 14 dager etter den dag du underrettet oss om at du ville gå fra avtalen. Benytt returadresse oppgitt i punkt 2 over. Fristen er overholdt dersom du sender tilbake Produkt(er) før fristen på 14 dager er utløpt.

Produkt(er) må av hensyn til hygiene og helsevern, returneres uten at forseilingen er brutt, ellers tapes angreretten jf. angrerettloven § 22 første ledd g.

Det er ingen angrerett på ordinære forsendelser i Tjenesten. Det er kun angrerett ved første levering i Tjenesten.

Du må bære de direkte kostnadene ved å returnere varene. Dersom Selger ilegges straffeporto for returnert Produkt hvor porto skal bekostes av deg, forbeholdes retten til å fakturere deg inntil kr. 129,-.

Returnerte Produkt(er) i Tjenesten uten gyldig angrerett får ikke innbetalt beløp refundert, men kan sendes ut igjen om ønskelig mot et gebyr på kr. 49,-.

Du er ansvarlig bare for en eventuell reduksjon i varenes verdi som skyldes en annen håndtering av varene enn den som er nødvendig for å fastslå deres art, egenskaper og funksjon.

I tillegg til angreretten, vil Kjøper ha alminnelig reklamasjonsrett etter forbrukerkjøpsloven, se nærmere om dette pkt. 8.

8. Reklamasjon

Det gis reklamasjonsrett etter forbrukerkjøpsloven ved forsinkelser eller mangler på Produktet/Tjenesten.

Reklamasjonsretten for Produktet er begrenset til holdbarhetsdato angitt på emballasjen forutsatt at Produktet er oppbevart tørt, kjølig og ikke eksponert for direkte sollys.

Kjøper plikter innen rimelig tid etter han eller hun oppdaget eller burde oppdaget misligholdet å melde fra til kundeservice.

Selger tar forbehold i driftsstans eller uriktige priser og informasjon, forårsaket av forhold utenfor vår kontroll, herunder tekniske problemer, inkludert, men ikke begrenset til, strømbrudd, overbelastning og sabotasje.

9. Priser og betaling

Prisene oppgitt ved bestilling og gjengitt i ordrebekreftelsen er gjeldende for avtalen.

Oppgjør skjer ved betaling av faktura eller ved belastning av betalingskort.

Fakturabetaling: Ved betaling med faktura er faktura med 14 dagers kredittid er ilagt hver forsendelse. Fordringen/fakturaen overdras i sin helhet til Arvato Finance AS. Befriende betaling kan kun skje ved betaling til Arvato Finance AS. Selger har salgspant i Produkter levert til Kjøper frem til betaling inkludert eventuelle gebyr, renter og omkostninger er gjort opp.

Selger, i samarbeid med Arvato Finance AS, forbeholder seg retten til å innhente kredittopplysninger av Kjøper ved bestilling, løpende gjennom kundeforholdet, samt ved mislighold av betalingsforpliktelser. Ved kredittforespørsel vil det sendes gjenpartsbrev til Kjøper kredittvurdert per e-post og/eller brev.

Betaling skal skje senest ved betalingsfrist angitt på faktura. Ved forsinket betaling påløper purregebyr etter lovens maksimalt tillatte sats ved purringstidspunktet.

Ved fortsatt uteblivelse av betaling sendes kravet til inkasso, hvor renter og salærer ilegges etter lovens sats. Ved uteblivelse av betaling kan Selger stoppe Tjenesten uten forvarsel (jf. pkt.4)

Betaling med betalingskort: Ved betaling med betalingskort belastet ditt kort første gang ved bestillingstidspunktet. Ved bestilling av våre abonnement vil ditt betalingskort belastes samme dag som dine pakker sendes fra oss, pluss minus 3 dager. Dersom vi av ulike grunner ikke klarer å belaste ditt kort ved neste forsendelse vil vi forsøke på nytt dagen etter og videre hver 3. dag etter opprinnelige trekkdato, etter 20 mislykkede forsøk vil ditt abonnement bli avsluttet. Du må da ta kontakt vår kundeservice for å gjenåpne ditt abonnement.

10. Bestillingsopplysninger, personopplysninger og kundekontakt

Alle bestillingsopplysninger og personalia oppgitt av Kjøper ved bestilling, lagres i Selgers systemer.

Personalia og bestillingsopplysninger holdes konfidensielt i henhold til Personopplysningsloven. Informasjonen benyttes for å administrere og ivareta ditt kundeforhold, herunder informere om produkter, tjenester og andre ytelser fra Selger.

Dine personopplysninger deles ikke eller utleveres til tredjeparter, men kan benyttes av Selger. Person- og bestillingsopplysninger kan allikevel i tilfeller utleveres etter pålegg fra offentlige etater, eller i forbindelse med kredittsjekk av Kjøper samt oppfølging og inndrivelse av ubetalte fordringer.

Du har rett til innsyn i hvilke opplysninger som er registrert om deg, og kan kreve å få disse rettet. Du forplikter seg til å gi beskjed til Selger ved endringer i personalia som har betydning for utførelse av Tjenesten.

11. Produktinnhold, bruk og virkning

Selger fraskriver seg ethvert ansvar vedrørende uforsiktig bruk av Produktet. Produktet er deklarert som et kosttilskudd eller kosmetikk i henhold til norsk lov med alle tilhørende forskrifter for merking og bruk av kosttilskudd eller kosmetikk. Kosttilskudd er ingen erstatning for et variert kosthold. Anbefalt døgndose bør ikke overskrides. Kosttilskudd skal lagres mørkt, tørt og ikke over romtemperatur. Kosttilskudd skal lagres utilgjengelig for barn. Kosttilskudd bør ikke benyttes av gravide og ammende.

Selger anbefaler alle å konsultere lege før bruk av Produktet, spesielt ved tilfeller der man er klar over eksisterende eller forhenværende sykdommer og tilstander eller ved bruk av medisiner. Les og følg doseringsanvisningen utenpå emballasjen/brosjyren nøye før bruk.

Selger kan endre Produktets resept (innhold, sammensetning, brosjyrer og emballasje) uten forvarsel og uten å opplyse kunden særskilt om dette, så lenge Produktets nye innhold tilsynelatende har tilsvarende effekt som Produktet opprinnelig levert. Ved endringer av resept som kan medføre fare for skalldyrallergikere, melke/laktose allergikere, gluten allergikere, egg allergikere og nøtt allergikere plikter Bedriften å opplyse skriftlig om dette.

Produktet er et kosttilskudd eller et kosmetisk produkt hvor virkningen kan være demonstrert gjennom kliniske studier, historisk bruk, faglitteratur eller sannhetsvitner på enkeltingredienser, sammensatte ingredienser, eller Produktet. Ettersom kosttilskudd eller kosmetikk har individuell virkning, kan effekten ikke garanteres hos enkeltindivider, og Selger kan ikke holdes ansvarlig for økonomiske, helsemessige eller andre forhold oppstått som følge av Produktets effekter ved Kjøpers bruk.

12. Lovvalg og verneting

Avtalen er underlagt norsk rett. Tvist mellom Kjøper og Selger skal søkes løst gjennom forhandlinger. Rett verneting er Oslo Tingrett.